CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) ANTEP FISTIĞI SATIŞI DUYURUSU

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) ANTEP FISTIĞI SATIŞI DUYURUSU

Highslide JS

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan  e-posta’dan; 2022-2023 yılı istihsali 90,05 ton Siirt, Antep ve Ohadi çeşidi kuru Antep fıstığı borsa şartlarında 9 (Dokuz) parti halinde İhale açık artırma usulü ile yapılacağını bildirmiştir. İhale, 21/11/2023 günü saat 10.00’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacaktır.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı belgesi,

b) Geçici teminat vermesi,

c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine istekli adı ve ihale konusu yazılarak ihalenin yapılacağı borsaya en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar ihale zarfını teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar.

4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR :

1) Satış ihalelerinde aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) TİGEM Yönetim Kurulunca satış ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ile 4734 Sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) TİGEM’in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

 

ç) TİGEM’in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.

e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

f) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

g) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.

2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. İstekli lehine fark doğarsa ödenmez.

5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a) İhale konusuna ilişkin mahsulün cinsi, miktarı, teslim yeri, muhammen fiyatı, istihsal yılı, muhammen tutarı ve geçici teminata ilişkin esaslar ekli listede belirtilmiştir.

b) Kat’i teminat ise ihale bedelinin %10’u nispetindedir.

c) İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici teminatlarının tutarı kadar diledikleri sayıda partiye iştirak edebilirler.

 

ç) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu ve Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, istekliler geçici teminatlarını ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım- Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici Teminat Mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (Geçici teminat mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır). Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tedavüldeki Türk parası,

2- Döviz (ihale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak şartıyla)

3- Banka teminat mektupları (limit dahili süresiz olacaktır.)

 

4- Karşılığı bloke edilmiş çekler.

5- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesini tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.

f) İhale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL’ye çevrilmek şartıyla döviz.

g) Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz, Mali İşler birimine yatırılması zorunludur.

h) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.

 

ı) Döviz kat’i teminat olarak kabul edilmez.

6- SATIŞ FİYATI :

a) Fiyat Türk Lirasına göre belirlenecektir.

b) İhale konusuna ilişkin muhammen fiyat, muhammen tutar ve geçici teminat miktarı 5.maddede belirtilmiştir.

c) İhalede verilen fiyat sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.

 

ç) İhale esnasında 1,00 TL/Ton (Bir TL/Ton) aşağı artırım yapılamaz.

7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTTIRIM YAPILMASI :

a) Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Müşterilerin bu süre zarfında, vermiş olduğu teklif nedeniyle İşletmeye olan bağımlılığı devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilmez ve değişiklik talebi kabul edilmez.

b) Borsada yapılmış ihalede oluşan fiyatlara sonradan artırım yapılmaz.

 

8- AÇIK ARTIRMA USULÜNDE İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ :

a) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.

b) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunurlar. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca bu belgede belirtilir.

c) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Ancak, partiler halinde yapılan ihalelerde, istekliler diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilirler.

ç) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırım veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

9- BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI :

a) İdare tarafından yapılacak bildirim ve tebligatın imza karşılığı elden, faks veya elektronik posta ile yapılması esastır.

b) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

c) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

ç) Birinci fıkrada belirtilen usullerle tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü posta yoluyla da bildirim yapılabilir. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

d) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

10- SÖZLEŞME VE KAT’İ TEMİNAT :

a) Müşteri Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacak ihaleye iştirak etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Müşteri 9. Madde hükümlerine göre tebligatın alındığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde ihale tutarının % 10’u üzerinden kat’i teminatını ve ihaleye ait karar pulu, sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait Şartnamenin 5-ç maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın müşterinin taahhüdü feshedilerek geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir.

b) Müşteri kesin teminat verme veya sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü tamamen yerine getirdiği takdirde (ihaleye ait vergi ve giderler dahil mal bedelinin tamamı için hesaplanacak tutarı İşletme hesaplarına yatırarak, ihale konusu malı teslim almış olması kaydıyla) idare kesin teminat alıp almamakta ve sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.

11- VERGİ RESİM VE HARÇLAR :

İhaleye ait karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir.

12- TAAHHÜDÜN MİKTARI-SÜRESİ VE TERMİN :

a) Taahhüdün miktarı ekli listede veya 5 (a) maddesindeki tabloda belirtilmiştir.

b) Teslim edilecek mahsuller % 25 eksik veya fazla olabilir. Müşteri buna itiraz edemez.

c) İhale konusu malların nakliyesi müşteriye aittir. Teslime konu malların miktarında zorunlu nedenlerle meydana gelebilecek azalmalar müşteriye yazılı olarak bildirilir.

ç) Müşteri İhalede almış olduğu malı sözleşme tarihinden itibaren 15 (On beş) gün (Pazar ve Bayram günleri hariç) içerisinde işletme ambarlarından teslim alarak çekmek mecburiyetindedir. Müşteri mücbir sebep halleri hariç malını belirtilen sürede çekmediği takdirde bu süreden sonra müşterinin malında oluşacak zarar ve ziyandan (teslim süresinden sonraki mücbir sebep halleri de dahil, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) işletmemiz sorumlu olmayacaktır. İşletme ihtiyaç duyması halinde silo ambar vb. yerlerdeki müşteriye ait mahsulü dilediği yere nakledebilir. Müşteri bu durumlarda itiraz etme hakkına sahip değildir.

d) Malın teslim yeri işletme ambar, depo ve siloları olması nedeniyle müşterinin ve bu işte çalıştıracağı tüm personelin yürürlükteki ceza, hukuk yasaları, iş kanunu, trafik kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatları ile ilgili bütün kanunlar, Karayolları trafik tüzüğü vs. tüzük ve nizamnamelerin uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

13- TESLİM TESELLÜM YERİ, ŞARTLARI :

a) Teslim yeri ekli listede belirtilmiş olup, İşletmemiz yığınlarından TORBALI olarak teslim edilecektir. Torba darası düşülmeyecektir.

b) Tartımda İşletme kantarı geçerlidir. Müşteri buna itiraz edemez.

c) Yüklemelerde karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajına göre mal teslim edilir.

d) İhale konusu mahsule ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup, Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek Müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında yığında görebilir veya Ticaret Borsası Eksperleri ile aynı gün İşletmeye gelerek Eksperlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye iştirak eden Müşteriler malı yığında görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

e) İhale üzerinde kalan müşteriler mallarını ya bizzat kendileri veya noterden tayin edecekleri mutemetleri aracılığı ile alacaklardır. Mutemet aracılığı ile aldıkları takdirde noter vekâletnamelerinin aslı İşletmemize teslim edilecektir.

 

14- ÖDEME ŞARTLARI :

a) Müşteri ihalede satın aldığı malın bedelinin tamamını sözleşme tarihinden itibaren 15 (On beş) gün (Pazar ve Bayram günleri hariç) içerisinde İşletmemize ait 5-ç maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde İşletme, İhale şartnamesinin 15-c maddesine göre gecikme cezası tahakkuk ettirmekte veya 15/a-b maddelerini uygulamakta serbesttir.

b) Müşteri mal bedeline karşılık yatırdığı tutara ait makbuzu ilgililere ibraz etmek suretiyle makbuzda yazılı tutara karşılık gelen mahsulü teslim alır.

 

15- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI :

a) Müşterinin sözleşmeyi imzaladıktan sonra taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi ya da taahhüdünü şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, yapılan en fazla 10 gün süreli ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. Müşterinin sözleşmesi feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanının tahsili için kanuni yollara başvurulur.

b) Müşterinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi ya da kendisine verilen süre sonucu taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle taahhüdünün geri kalan kısmı için yeniden ihale yapılır. İki ihale arasında İşletme aleyhine fark doğarsa bu fark müşteriden yasal yollardan tahsil edilir. Müşteri lehine fark doğarsa ödenmez.

c) Mücbir sebep halleri dışında taahhüdün bu şartnamede belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde gecikilen her gün için ihale bedelinin 0,002’si (Binde İki) kadar gecikme cezası alınır. Bu gecikmenin 10 günü geçmesi halinde kati teminat cezai şart olarak irad kaydedilir. Ancak, bu süre içerisinde müşterinin cezalı ek süre talebinde bulunması, İşletmenin de bu talebi uygun görmesi halinde (bu süre 20 günü geçemez) talep edilen süreye tekabül eden günlük KDV hariç 31,00 TL/Ton depo kira ücreti müşteriden peşin alınır. Bu durumda gecikme cezası ve depo kira ücreti birlikte tahsil edilir. Müşterinin ek süre talebi uygun görülmezse kesin teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. Ayrıca uygun görülen ek süre içerisinde müşterinin malında oluşacak zarar ve ziyandan (teslim süresinden sonraki mücbir sebep halleri de dahil, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) işletmemiz sorumlu olmayacaktır.

16- SÖZLEŞMENİN VE ALACAĞIN DEVRİ :

Onay Makamının yazılı izni olmadan müşteri sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müşteri hakkında 14. madde hükümleri uygulanır.

17- MÜCBİR SEBEPLER :

a) Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (Yangın, tabii afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları, v.s.) ilgili resmi

makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkânsız kılması halinde İşletme veya müşterinin talebi üzerine müşterinin taahhüdü feshedilir.

b) Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa İşletme ya taahhüdü fesheder veya makul bir ek süre verir. Mücbir sebep taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez.

18- TEMİNATIN İADESİ :

Kat’i teminat müşterinin taahhüdünü ihale ve şartname esasları dâhilinde yerine getirmesini müteakip ya müşterinin bizzat kendisine veya noter tasdikli vekiline iade edilir.

19- GENEL HÜKÜMLER :

a) Bu şartnameden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

b) Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılacak tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.

c) İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62, Bakanlıklar/ ANKARA), https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir.

d) Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

e) Sözleşme süresi dolmadan; Hükümetin, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Kanun, Tüzük ve Talimatları ile veya TİGEM Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine İdarenin faaliyetlerinin tamamen veya bir süre durdurulması, kiralanması, iştirak kurulması, kapatılması veya özelleştirilmesi halinde, o işletmeye ait sözleşme feshedilerek hükümsüz sayılacaktır. Müşteri bu durumda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

f) İş bu şartname 19 madde ve şıklarından ibaret olup, ihaleye iştirak edenler şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.

 


Tarih : 15.11.2023 / Yer : CEYLANPINAR(TİGEM)
Hit : 557