KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kızıltepe Ticaret Borsası (“Borsa”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi :  http://kiziltepetb.org.tr/

Telefon Numarası : +90 482 312 71 75

E-Posta Adresi :  kiziltepetb@tobb.org.tr

KEP Adresi :  kiziltepetb@hs01.kep.tr

Adres : Atatürk Bulvarı 529. Sk. Dündarlar İş Merkezi Toprak Blok Kat.4 Kızıltepe / MARDİN

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Borsamız nezdinde kişisel verileriniz;

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,

Borsamız tarafından verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi,

Borsamız üyeleri, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve üye olmayan firmaların bilgilerinin tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

Talep ettiğiniz veya edeceğiniz tarife ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi,

Borsamız nezdinde borsa üyeleri ve/veya Borsa web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler ise; Borsamız tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Borsamız tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Borsa'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Borsa'nın ve Borsa ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Ayrıca Borsa tarafından insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,

Hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, ilettiğiniz mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi taleplerinizin karşılanması, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, başvurularınızın alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, interaktif hizmetlerimizin kullandırılması amaçlarıyla,

Üyelere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek amacıyla,

İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Borsa meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,

Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; Borsa ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,

Güvenlik ve sair nedenlerle binalarımızda, borsa sorumluluğundaki park ve bahçelerde ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek amacıyla,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Borsanın yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası için hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Borsa veya Borsa adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, CİMER, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel veriler, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen şartların varlığı halinde ve belirtilen usule uymak kaydıyla, yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aşağıdaki tüzel ve gerçek kişilere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgililere aktarılabilecektir;

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

• İlgili Bakanlıklar

• Türkiye sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler

• Sosyal Güvenlik Kurumu

• İş-Kur

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,

• Sermaye Piyasası Kurumu,

• Finansal Kurumlar Birliği,

• Kredi Kayıt Bürosu,

• Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi,

• Bankalar Arası Kart Merkezi,

• Adli ve İdari Resmi Makamlar,

• Bağımsız Denetim Şirketleri,

• Yeminli Mali Müşavirler,

• Gümrük Müşavirleri,

• Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri,

• Ticaret Borsaları ve sair ilgili benzeri tüzel ve gerçek kişiler

5. İlgili Kişinin Hakları

Borsa bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.


Tarih: 16.09.2022
Hit: 804