İHALE İLANI

İHALE İLANI

HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlığından:

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan KIZILTEPE TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI yapım işi, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin Adresi: Atatürk Bulvari 529. Sk. Dündarlar Is Merkezi Toprak Blok Kat.4  Kiziltepe  / MARDIN

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım işi

b) Yapılacağı yer : Kızıltepe / MARDİN

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imza edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi : 300 gün. (çalışılamayan dönemler dahil edilmiştir.)

f) Geçici Teminatı : Teklif Bedelinin %3 ü oranında

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı 529. Sk. Dündarlar Is Merkezi Toprak Blok Kat.4  Kiziltepe  / MARDIN

b) Tarihi ve saati : 20/07/2019 - Saat 11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 30’ u oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım, onarım ve müştemilatı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Teklif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.30 ‘a kadar, Atatürk Bulvari 529. Sk. Dündarlar Is Merkezi Toprak Blok Kat.4  Kiziltepe  / MARDIN

İhale komisyonu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanı Kızıltepe Ticaret Borsası Atatürk Bulvari 529. Sk. Dündarlar Is Merkezi Toprak Blok Kat.4  Kiziltepe  / MARDIN adreslerinde görülebilir veya 1.000,00 TL karşılığı Atatürk Bulvari 529. Sk. Dündarlar Is Merkezi Toprak Blok Kat.4  Kiziltepe  / MARDIN adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel olmak üzere işin tümüne vermek suretiyle vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekli ile teklif edilen bedel üzerinden  anahtar teslimi götürü bedelli sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Başkanlığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve ilgili mevzuata tabi olmayıp tamamen kendi takdirinde olmak üzere, ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, ihale tarihi öncesi ihale şartlarında zeyilname ile değişiklik yapmakta,  işi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firma sahibine verebileceği gibi, dilediği firmaya vermekte, en düşük teklifi veren veya yüksek teklif veren firma ile veya dilediği firmalar ile pazarlık yapmakta, pazarlık yapma usulünü açık veya kapalı olarak kendisi belirlemekte, dilediği istekliye ihaleyi vermekte, sözleşmenin imzalanmasından önce herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte tamamen serbesttir. Bu konularda hiçbir isteklinin itiraz hakkı yoktur. İstekli ihaleye katılmakla bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır. İstekli bu durumlardan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

11- Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 


Tarih : 13.7.2020 / Yer : .
Hit : 253